Mevzuat

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ ve ÇALIŞMA KONULARI
KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI, SÜRE

MADDE 1 Bu ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip ve aynı saf ırkı ıslah etmek üzere il düzeyinde kurulmuş olan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birlikleri arasından “Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği” kurulmuştur.

a) Merkez Birliğinin merkezi Ankara’dır.

b) Merkez Birliğinin çalışma alanı ulusal ve uluslararasıdır.

c) Merkez Birliğinin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.
AMAÇ

MADDE 2 Merkez Birliğinin amacı; üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile Hayvan Islahı Milli Komitesi’nin önereceği ve Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık politikaları üretmektir.
ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3 Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

a) Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programları yapmak ve uygulamak,

b) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek, bu birliklerin gelişmelerine yardımcı olmak, gerekli önerilerde bulunmak ve yaptırımlar uygulamak,

c) Birliklerin, Ülke Hayvancılığı politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilerine iletmek ve çözümlemek için çaba sarfetmek,

d) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, görevlerin dışına çıkan birlikleri tespit etmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,

e) Merkez Birliği Yönetim Kurulu; Genel Kuruldan devralınan yetki ile uluslararası hayvancılık birliklerine, enstitülerine üye olmak, hayvan sergi ve panayırlarına katılmak,

f) Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

g) Hayvan ve hayvansal ürünlerin üretim, pazarlama ve ilgili diğer organizasyonlarda görev almak,

h) Dış ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm üye birliklere iletmek,

ı) Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için hükümet mercileri ile ilişki kurmak,

j) Hayvancılık konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak,

k) Birliklere iç ve dış kaynaklardan kredi sağlamak,

l) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerini yapmak, seminerler düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak,

m) Birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak,

n) Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerde gerektiğinde birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak, şubenin görevlerini komşu birliklere veya kamu kurumları ile yapacağı protokol veya proje çerçevesinde anılan kuruluşlarla ortaklaşa yapmak,

o) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek. Bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak, yaptırmak ve yayınlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

MADDE 4 Merkez Birliğinin üye sayısı sınırsızdır. Merkez Birliği en az 7 adet il birliğinin iştirakı ile kurulur.

 

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 5 Aşağıdaki niteliklere haiz damızlık koyun-keçi yetiştirici birlikleri Merkez Birliğine üye olabilirler:

a) Kuruluşunu tamamlamış

b) 1. olağan genel kurulunu yapmış olmak,

 

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 6 Merkez Birliğine üye olabilmek için, Merkez Birliği ana sözleşmesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında ana sözleşmeyi imzalayarak; sonradan girişte ise Ana sözleşmeyi kabul ettiklerine dair bir üyelik taahütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, en geç dört ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap olumsuz olduğu takdirde; il birlikleri, Merkez Birliği Denetim Kurulu aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Merkez Birliğine kabul, Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen üyelik şartlarını taşıyan birlikleri üyeliğe kabul etmek zorundadır.

Birliklerin kurulamadığı veya aktif hale gelemediği illerdeki şubeler aday üye statüsünde kabul edilir. Her türlü aidat ve ödemeler karşılıklı protokollarla tesbit edilir. Aday üye durumundaki temsilciler Genel Kurullarda oy kullanamazlar. Merkez Birliği Genel Kurullarına delege olarak katılamazlar.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7 Üye birlikler, genel kurullarından alacakları karara istinaden kendi istekleriyle üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla olur.
ÜYELİKTEN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI

MADDE 8 Birlikler kanuni bir zorunluluk dışında, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce, üyelikten çıkmak için başvuramazlar. Ayrıca, Merkez Birliğinin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi gerekçesiyle yönetim kurulu çıkma taleplerine sınırlandırma getirebilir. Bu sınırlama iki yılı aşamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9 Aşağıdaki hallerde birlikler üyelikten çıkarılabilir:

a) Kanun, yönetmelik ve ana sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmemek.

b) Merkez Birliği aleyhine faaliyet göstermek.

c) Merkez Birliğinin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları Merkez Birliği talimatı dışında kullanmış olmak.

Ana sözleşmede gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.

Üyelikten çıkarılma, Merkez Birliği Yönetim Kurulu geçici ihraç kararı şeklinde olur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır.

Üyeler, çıkarılma kararına tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, Merkez Birliğinin bulunduğu adli mercilerde iptal davası açabilirler. 3 ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkartılma kararı kesinleşir.

Haklarında çıkarılma kararı kesinleşmeyen üyelerin hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararları kesinleşinceye kadar devam eder.

 

ÜYELİKTEN DÜŞME

MADDE 10 Merkez birliği üyelik şartlarını kısmen veya tamamen yitirmiş olmak (Madde 5 ).

Merkez Birliği Yönetim Kurulu uygun sürelerle ard arda yapacağı iki tebligat ve ilanla aidat yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan üyesinden bu yükümlülüklerini yerine getirmesini ister.

İkinci tebligat ve ilanı mütakiben verilen bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen birliğin üyeliği kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle kapanan birliklerin üyeliği de kendiliğinden düşer.

Üyelikten düşürülmede Genel Kurul Kararı gerekmez. Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde ilgili il birliğine düşme konusu tebliğ edilir. Yasal yönden hak araması yapılamaz.

Üyeliğin düşmesi, ana sözleşme veya diğer nedenlerden doğmuş borç ve taahhütlerin yok olmasını gerektirmez.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

MADDE 11 Merkez Birliği Yönetim Kurulu; Bakanlığın idari, mali, teknik ve hukuki denetimi sonunda hazırladığı rapor doğrultusunda veya Merkez Birliği Denetleme Kurulunun talebi ile üye birliğin üyeliğini belirtilen sürelerle askıya alabilir. Askıya alma süresi üç ayı geçemez. Bu süre içerisinde birlik üyesi yetiştiricilerin mağduriyetleri Merkez Birliği ve Bakanlık tarafından alınacak tedbirlerle önlenir. Askı süresince düzeltilemeyen birliklerde fesih işlemlerine başlanılmasını İl birliği, genel kuruluna sunar.


ÇIKAN, ÇIKARILAN VEYA ÜYELİKTEN DÜŞEN ÜYELERLE HESAPLAŞMA

MADDE 12 Merkez Birliği üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyelikten düşen üyelerle üç ay içerisinde hesaplaşma yapılır. Hesaplaşmada Merkez Birliğinin mal varlığı ve yedek akçeleri üzerinde hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Birlikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üyelerden üyelik zamanlarına ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl devam eder.
BİRLİĞE TEKRAR GİRME

MADDE 13 Merkez Birliği üyeliğinden çıkmış, çıkarılmış ve üyelikten düşmüş olan birlikler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan sonra tekrar üye olabilirler. Üyeliğe kabulde aynı şartlar aranır. İki defa üyelikten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üye bir daha Merkez Birliğine alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ
KATILIM PAYI VE AİDATLAR

MADDE 14 Merkez Birliği üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidatları ve soykütüğü hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdürler.
GİRİŞ AİDATI

MADDE 15 Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenen giriş aidatı; Merkez Birliğine üyeliği kabul edilen İl birliği tarafından bir defada girişte ödenir.
YILLIK AİDAT

MADDE 16 Merkez Birliği Genel Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat; üye il birlikleri asil delege sayısı esas alınarak tesbit edilir.
SOYKÜTÜĞÜ HİZMET BEDELİ

MADDE 17 Merkez Birliğine üye il birliklerinin koyun-keçi başına almış oldukları soykütüğü hizmet bedelinin %5 i Merkez Birliğine ödenir. Önsoykütüğü ve soykütüğü hizmetleri götürmek amacıyla oluşturulan birliği olmayan şubelerden Özel protokol kapsamında Merkez Birliği Yönetim Kurulunca karşılıklı olarak tesbiti yapılan soykütüğü hizmet bedelinin ödeme miktarı ve şekli ayrıca belirlenir.
AİDATLARIN ÖDENME ŞEKLİ

MADDE 18 Giriş aidatı, bir kereye mahsus olmak üzere, üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Katılım payları ve yıllık aidatlar ve soykütüğü hizmet bedelleri Merkez Birliği Genel Kurulunun vereceği karara göre aylık, üç aylık veya altı aylık dönemlerle tahsil edilir.

 

SERMAYE

MADDE 19 Merkez Birliğinin sermayesi değişebilir olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatları birliğin ana sermayesini oluşturur. Girişte bu sermaye

Genel Kurulca belirlenen miktardan az olamaz. Aidat artırımları Genel Kurul Kararı ile tespit olunur.Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez.
BORÇ PARA ALMA

MADDE 20 Merkez Birliği amaçlarını gerçekleştirmek için Bankalar ile uygun bulacağı kurum ve kuruluşlardan veya üye birliklerden borç para alabilir, resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edebilir.

BİLGİ EDİNME HAKKI

MADDE 21 Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul toplantısına bir ay önceden üyelerin tetkiki için birliğin ilan panosuna asılır ve enaz 15 gün askıda kalır. Askı ve süre tutanaklara geçirilir. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

SORUMLULUK

MADDE 22 Merkez Birliği borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Üye birlikler giriş aidatları kadar sorumlu olup bunun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.
İFLAS HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK

MADDE 23 Merkez Birliğinin iflası halinde, iflas idaresi üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.
BİRLİĞE YENİ GİREN ÜYELERİN SORUMLULUKLARI

MADDE 24 Merkez Birliğinin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan birlikler üyeliklerinden önce doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Buna aykırı mukavele hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 25 Merkez Birliğinin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki Genel Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç, hiçbir üye iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.

Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan Merkez Birliğine karşı sorumlu olduğu gibi birliğin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi gerekli yasal işlemlere başvurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARI

 

MADDE 26 Merkez Birliği Organları şunlardır:

a) Merkez Birliği Genel Kurulu

b) Merkez Birliği Yönetim Kurulu

c) Merkez Birliği Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 27 Merkez Birliği Genel Kurulu; en az iki kişi olmak üzere üye birliklerin asil üye sayısının 1/25′ i kadar gönderdikleri delegelerden oluşan en yetkili karar organıdır.

Merkez Birliği Genel Kurulunda, Genel Kurul tarihinden en az üç ay önce üye olan İl birliklerin delegelerinin oy kullanma hakkı vardır. Her delege bir oy kullanır. İl birlikleri kesin delege sayıları ve isimlerini Merkez Birliği Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce Merkez Birliğine bildirmekle yükümlüdürler. Tesbiti yapılan delegelerden geçerli mazeretle Genel Kurula katılamayacak olan asil delegelerin yerine seçilme sırasına göre yedek listeden tamamlanır. Vekaleten oy kullanılmaz.
GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN GÖREVLERİ

MADDE 28 Genel Kurul, aşağıda gösterilen yetkilerinden herhangi birini devir ve/veya terk edemez.

a) Ana sözleşmeyi değiştirmek,

b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve ihtiyaç duyulduğunda Tasfiye Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde her üç kurulun da üyelerinin işlerine son vermek,

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu, Tasfiye Kurulunu gerektiğinde ibra veya reddetmek,

d) Gayri menkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,

e) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,

f) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula getirilen üyelikten çıkarılma ve diğer teklifler hakkında karar vermek,

g) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek ve gerektiğinde Tasfiye Kurulu üyelerinin ücretlerini tesbit etmek,

h) Merkez Birliğine ödenmesi gereken giriş ve yıllık aidatları belirlemek,

ı) İş programı ve bütçeyi görüşüp karara bağlamak,

j) Yasa ve yönetmeliklerle Genel Kurula bırakılmış konular hakkında karar almak, bu konuda ilgili merciler ile görüşmeler yapmak üzere Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nu görevlendirmek.

 

GENEL KURULUN DEVREDİLEBİLEN GÖREVLERİ

MADDE 29 Genel Kurulun diğer görevleri şunlardır :

a) Üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek.

b) Merkez Birliğinin başka örgütlerle işbirliği yapmasına karar vermek.

c) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek.

d) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili her türlü araç, gereç, materyal ve demirbaşlar ile üretim girdilerinin temini konusunda karar almak.

e) Üyelere Merkez Birliği aracılığıyla sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek.

f) Yeni müdürlükler ihdas etmek, büro, alım ve satım merkezlerini açmak ve her türlü kiralama konusunda karar vermek.

g) Terkini yapılacak canlı ve cansız demirbaşlar konusunda karar vermek.

h) Personel kadro ve ücretleriyle yolluklarını tespit etmek. Banka ve Kamu kuruluşlarından temin edilecek kredi ve yardımlarla, gerçekleştirilecek yatırımlara ve faaliyetlere karar vermek.

ı) Birliklerin  kurulamadığı potansiyel yerlerde Hayvan ıslahı amaçlı; önsoykütüğü, soykütüğü, dölkontrolü ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere belirli protokoller veya projeler kapsamında şubeler açmak.

j) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetlerinden elde edilen verilerin amacına uygun olarak kullanımını sağlamak ve saklamak.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 30 Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır :

a) Olağan Genel Kurul

b) Olağanüstü Genel Kurul

Üye birlik delegeleri, Merkez Birliği Genel Kuruluna asaleten katılırlar. Katılan her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegeler vekalet yoluyla oy kullanamazlar.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE31 Merkez Birliği Genel Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun daveti ile Haziran ayı içerisinde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul üç yılda bir delegelerin iştiraki ile delege sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığında, çoğunluğa bakılmaksızın en geç iki ay içinde tekrar toplantı yapılır. Çeşitli nedenlerle Genel Kurul toplantılarını gerçekleştiremeyen il birlikleri, Merkez Birliğinde temsil edilemez.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 32 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tasfiye Kurulu kararı veya delege tam sayısının en az 1 / 5′inin yazılı müracaatını takiben 2 ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantının icrası için çoğunluk esastır.
ÇAĞIRMA ŞEKLİ VE GÜNDEM

MADDE 33 Merkez Birliği Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir ay önce toplantı ilanını ihtiva eden yazı ekinde birlikte gündemi taahhütlü mektup ile tesbiti kesinleşen Genel Kurul delegelerine bildirilmek üzere ilgili il birliği yönetim kurullarına gönderir. Ayrıca Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce delegelerin en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere ulusal gazetelerden birisine toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirlenir.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi atanması istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya 1 saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birinin nezaretinde toplantı yapılır.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, toplantıya katılan delegelerden en az 1 / 5′inin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce divan başkanlığına verecekleri yazılı teklif ile gündeme alınacak maddeler toplantı gündemine ilave edilebilir. Bu durumda toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyu şarttır.
TOPLANTIYA BAŞLAMA

MADDE 34 Yoklamayı müteakip toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanının toplantıda bulunmaması durumunda, toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri, o da yoksa Denetleme Kurulu üyelerinden birisi, bulunmadıkları zaman ise Genel Kurulca gösterilecek bir delege tarafından açılır.

Toplantıda delege sayısının bir fazlası olduğu anlaşılınca Başkanlık Divanının seçimine geçilir. Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz delegeler arasından toplantıyı yönetecek bir başkan, 2 katip seçilir. Seçimlerin gizli yapılması durumunda ayrıca 2 oy tasnifçisi seçilir. Başkanlık divanına Merkezin, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve Birlik çalışanlarından herhangi biri seçilemez.

Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşülmüşse Genel Kurulca ya da Bakanlıkça veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul yeniden toplanır. Çağrı ile ilgili olarak 33. Madde uygulanır.
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 35 Genel Kurul toplantısına katılan delegeleri gösteren “Hazırun Listesi” düzenlenir. Bu listeye oy yetkisine haiz delegenin adı, soyadı, temsil ettiği il birliği ve imza hanesi yazılır.

Liste toplantıya katılan delegelere toplantıya başlamadan önce imzalatılır. Listenin altı Bakanlık temsilcisi ve Genel Kurul Divan Heyeti tarafından da imzalanır.
KARAR NİSABI

MADDE 36 Kararlar hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. Ancak ana sözleşme değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4′ ünün rızası gereklidir. Genel Kurulda verilen kararlar tüm üye birlikler için geçerlidir.

 

ÇOĞUNLUĞUN HAZIR BULUNMASI

MADDE 37 Bütün delegelerin toplantıda hazır bulunması halinde Genel Kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir.
OY KULLANAMAYACAKLAR

MADDE 38 Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulunca görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir. Asil üyeler (birlik delegeleri) dışında, diğer üyeler oy kullanamaz. Vekalet yoluyla oy kullanılmaz.
MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ

MADDE 39 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, aksinde gizli oyla yapılır. Basılı oy pusulaları ile delegelerin kendi el yazıları ile yazdıkları oy pusulaları geçerlidir. Basılı oy pusulaları üzerindeki çizik ve iptaller değerlendirmeye alınmaz. Oy pusulası sayısı esas alınır. Seçimlerde birliğin mührünü taşıyan boş oy pusulaları bulundurulur.

Merkez Birliği organlarında; aynı organ içerisinde (yönetim kurulu asil-yedek)(denetleme kurulu asil-yedek) bir ilden sadece bir temsilci (ancak bir delege ile) temsil edilir. Ayrı organlarda aynı ilden birer temsilci bulunabilir.Delegeler işletmelerinde mutlak suretle Yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü faaliyetlerini yapıyor veya yaptırıyor olacaktır.

Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar hazır bulunanlar listesini imza eden delegelere verilir. Üyeler oylarını tasnif kurulunun huzurunda imzaları kontrol edilerek seçim sandığına atarlar.

Kullanılan oyların katılanlara göre fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
GENEL KURUL TUTANAKLARININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

MADDE 40 Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı, katipler ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanan bu tutanakta toplantıya katılan delege sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından; gündem, toplantı çağrısı, duyuru, duyuru tutanağı, Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporları, Bilanço Gelir-Gider cetveli, askı tutanağı ve Bakanlık temsilcisi ve divan başkanı tarafından imzalanmış Genel Kurul hazirun listesi her biri ikişer nüsha olmak üzere, toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilir.

 

KARARLARIN BOZULMASI

MADDE 41 Yönetmeliğe, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile aşağıda belirtilen kimseler Genel Kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde Merkez Birliği merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;

1) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten; oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,

2) Yönetim Kurulu,

3) Kararların yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde, bu kurulların üyelerinden her biri,

Ayrıca bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Genel Kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün üyeler için hüküm ifade eder.
YÖNETİM KURULU

MADDE 42 Yönetim Kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Ana Sözleşme hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.
ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 43 Merkez Birliği Yönetim Kurulu, üç yıl için Genel Kurul Tarafından delegeler arasından seçilen, 7 asil üye ile 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna üye birlikler birden fazla üye ile temsil edilemez.

Kendi birliklerinde asil üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için;

a)   T.C. vatandaşı olmak

b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin manevi şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak (cezası ertelenenler hariç),

c) Hacir altında bulunmamak,

d) 18 yaşından küçük olmamak,

e) Birbirleriyle (3. dereceye kadar) akraba olmamak.

f) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

g) Merkez Birliği faaliyetleri ile ilgili ticari faaliyette bulunan delegeler ve kamu görevlileri Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

h) Damızlık yetiştiriciliğin temel esası olan soykütüğü sistemi faaliyetlerini kendi işletmesinde yapıyor veya yaptırıyor olmak,

Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulunca son verilir. Genel Kurulda en çok oy alanlar Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Eşit oy alanların sıralanmasının belirlenmesinde kuraya baş vurulur. Yönetim Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.

Her hangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yeteri kadar yedek listeden üye çağırılır.

YÖNETİM KURULU İŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 44 Merkez Birliği Yönetim Kurulu kendi aralarında; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üyeyi seçer, diğerleri üye sıfatını alır. Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri; kamu görevlisi ve   başka bir sivil toplum örgütünde başkan yada yönetim kurulu üyesi olamaz. Ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri yazılı olarak davet edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya bir kaçı Merkez Birliğini temsile yetkili kılınarak Ticaret Siciline tescil ettirilir.

Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu taktirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur.Toplantı nisabı 4 üyedir. Yönetim Kurulunda üyeler vekalet yolu ile oy kullanamazlar. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt olunup imzalanır. Verilen karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.

Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde aleyhinde tazminat davası açılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Yönetim Kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise Yönetim Kurulu birlik üyeleri arasından birini Yönetim Kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.

Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 45 Merkez Birliği Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Yasa ve yönetmeliklerle, Ana Sözleşmede belirtilen görevleri yürütür.

b) Bu amaçla yılda en az 3 defa toplanır.

c) Merkez Birliğinin bütçesini hazırlar. Birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.

d) Üç yılda bir Genel Kurulu Toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

e) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar. Sonucu hakkında yine Genel Kurula bilgi verir.

f) Yetiştirici ve birliklerin personellerinin eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme konularıyla ilgili yayınlar hazırlar veya hazırlatır.

g) İller itibariyle çeşitli pazar haberlerini, yayınları ile üyelerine duyurur.

h) Yasa ve yönetmeliklerde ve Ana Sözleşmede yapılması istenilen değişiklikler Genel Kurul onayını alarak Bakanlığa iletilir.

ı) Merkez Birliğine bağlı birliklerin, amaçlarından sapması halinde; İl birliği Genel Kurulunu olağanüstü genel kurul toplantısına çağırır. Bunların fesh edilmesi teklifini genel kurula sunar

i) Üye il birliklerini kontrol eder. Gerektiğinde Merkez Birliği Denetleme Kurulunu görevlendirir. İhtiyaç duyduğunda Bakanlıktan denetim için yardım istenir.

j) Genel Sekreteri işe alır.

k) Üyesi olan il birliklerine kredi sağlar.

l) Yeni kurulan birliklerin üyelik işlemlerini yürütür. Yönetim Kurulu Başkanı, Merkez Birliğini her yerde temsile yetkilidir.
YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI

MADDE 46 Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Birliğine, üyelerine ve Merkez Birliği alacaklılarına karşı müteselsil sorumludur.

Yönetim Kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiçbiri kurullarda görev alamaz.

Görevini yapmadıkları anlaşılan Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim Kurulu aleyhindeki davalar Denetleme Kurulunca açılır.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Genel Kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği ahvalde karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Birliği memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden d

Köşe Yazılarımız

Başkan Özer Türer

Bundan on yıl önce birileri size İzmir’de bir birlik kurulacağını, bu birliğin yetiştiricilerin çıkarlarını savunacağını söyleseydi inanabilir miydiniz? Devamı...

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Süt Başta Olmak Üzere Besin Dağıtımında Doğru İlkeler Ne Olmalıdır? Devamı...

Basında İzmir Birliği